Strona g堯wna  >  Powiat W這c豉wski  >  Strategia rozwoju
szukaj:
Rada Powiatu

Sk豉d osobowy
Kontakty
Dy簑ry radnych
Komunikaty o posiedz.
Protoko造 z Sesji Rady
Protoko造 z posiedzie komisji rady
Uchwa造 rady
Skargi i wnioski

Zarz康 Powiatu

Sk豉d osobowy Zarz康u
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protoko造 posiedze
Uchwa造 zarz康u
Wniosek na Zarz康 Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydzia造 Starostwa
Punkt Obs逝gi Interesanta
Kodeks Etyki
Og這szenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urz璠owania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich za豉twiania oraz wzory wniosk闚
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Spos鏏 wnoszenia op豉ty skarbowej
Obs逝ga os鏏 s豉bos造sz帷ych i g逝choniemych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytk闚
Spo貫czni opiekunowie zabytk闚
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpiecze雟two

Bezpiecze雟two, inspekcje, s逝瘺, stra瞠
Zarz康zanie kryzysowe
Ochrona ludno軼i
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sie Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w K堯bce
Dla cia豉 i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zam闚ienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazd闚
Rejestr o鈔odk闚 szkolenia kierowc闚

Mapa serwisu


STRATEGIA ROZWOJU
   


„Strategia Rozwoju Powiatu W這c豉wskiego
na lata 2001-2015”
(skrócona wersja dokumentu)


„Strategia Rozwoju Powiatu W這c豉wskiego na lata 2001-2015” zosta豉 przyj皻a uchwa陰 Rady Powiatu Nr XXX/247/01 z dnia 28 wrze郾ia 2001 roku. Gównym celem opracowania jest nakre郵enie kierunków i priorytetów rozwoju powiatu  na lata 2001 – 2015.

Powiat ziemski w這c豉wski le篡 w po逝dniowo-wschodniej cz窷ci województwa kujawsko-pomorskiego, na lewym brzegu rzeki Wis造, z wyj徠kiem gminy Fabianki, która po這穎na jest na prawym brzegu Wis造. Z granic powiatu ziemskiego w這c豉wskiego wydzielony jest powiat grodzki - miasto W這c豉wek, by豉 siedziba województwa w這c豉wskiego. Siedziba powiatu ziemskiego w這c豉wskiego po這穎na jest poza jego granicami, na obszarze powiatu grodzkiego - miasto W這c豉wek
Granice administracyjne powiatu wyznaczaj gminy:
- Miasto Kowal,
- Gminy miejsko-wiejskie: Brze嗆 Kujawski, Chodecz, Lubie Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec,
- Gminy wiejskie: Boniewo, Baruchowo, Choce, Fabianki, Kowal, Lubanie, W這c豉wek
Ogólna powierzchnia Powiatu W這c豉wskiego wynosi 1.472 km2, co stanowi 8,2% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego i 0,47% powierzchni Polski. Obszar ten zamieszkuje 87.409 osób, co stanowi 4,2% ogó逝 mieszka鎍ów województwa.
Wska幡ik g瘰to軼i zaludnienia wynosi 59 osób na km2 (w województwie 117 osób na km2), w powiatach ziemskich województwa 73 osoby na km2, a w kraju 124 osoby na km2. Najwy窺zy jest w gminie Fabianki i wynosi 103 osoby na km2.
W Powiecie W這c豉wskim oko這 20% ludno軼i (17,4 tys. mieszka鎍ów) mieszka w 6 miejscowo軼iach posiadaj帷ych prawa miejskie: Brze嗆 Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubie Kujawski, Lubraniec. W województwie kujawsko-pomorskim 62,1% ludno軼i mieszka w miastach, w powiatach ziemskich województwa 37,6% ludno軼i, a w kraju 61,9% ludno軼i
 Podstaw do sformu這wania gównych problemów oraz celów rozwoju Powiatu W這c豉wskiego stanowi造 opinie i wnioski zg豉szane podczas spotka konsultacyjnych z cz這nkami Spo貫cznej Komisji.

Gówne problemy zidentyfikowane przez Spo貫czn Komisj to:

1. Niska efektywno嗆 produkcji rolnej
2. Brak rynków zbytu pierwotnej produkcji rolnej wynikaj帷ej ze zubo瞠nia mieszka鎍ów powiatu i miasta W這c豉wka
3. Brak przetwórstwa rolno-spo篡wczego
4. Niedobór wody opadowej dla produkcji ro郵innej i brak ma貫j retencji
5. Nieuregulowana gospodarka 軼iekowa na obszarach wiejskich
6. S豉be wyposa瞠nie w infrastruktur techniczn
7. Niski poziom wykszta販enia mieszka鎍ów
8. Wysoka stopa bezrobocia
9. Ma豉 aktywno嗆 i przedsi瑿iorczo嗆 spo貫czna
10. Wzrost zjawisk patologii spo貫cznej
11. Brak perspektyw dla m這dzie篡 z wykszta販eniem ponad gimnazjalnym
12. Brak bazy turystycznej
13. Brak korzystnych warunków kredytowania m.in. rolnictwa, turystyki, przetwórstwa rolno-spo篡wczego, budownictwa itp.

Kluczowym problemem sta si wzrost bezrobocia zwi您any z restrukturyzacj rolnictwa i gospodarki.

Problemy nadrz璠ne Powiatu W這c豉wskiego:

Spo貫czne
1. Niski poziom wykszta販enia mieszka鎍ów
2. Niedostateczna ilo嗆 miejsc pracy
3. S豉be wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla ró積ych form turystyki

Gospodarcze
1. S豉be wyposa瞠nie w infrastruktur techniczn
2. Brak przetwórstwa rolno-spo篡wczego
3. Brak bazy turystycznej


Cele  rozwoju Powiatu W這c豉wskiego:

Celem nadrz璠ny jest:
Poprawa sytuacji dochodowej w rolnictwie poprzez wspieranie restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich.

Cele strategiczne to:
1. Podniesienie efektywno軼i i specjalizacji produkcji rolnej – rentowne gospodarstwa rolne.
2. Dobrze rozwini皻a sie infrastruktury technicznej i czyste 鈔odowisko naturalne
3. Poprawa warunków 篡cia mieszka鎍ów
4. Dobrze wykorzystane walory przyrodnicze, kulturowe i uzdrowiskowe
 
Misj powiatu jest zatem dobrze rozwini皻e rolnictwo, o鈍iata, infrastruktura techniczna i dobrze chronione 鈔odowisko naturalne oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i uzdrowiskowych. Misja ta stanowi punkt wyj軼ia do ca這軼i dzia豉 zwi您anych z planowaniem strategicznym. Wyznaczone cele strategiczne winny odwo造wa si do misji. Do realizacji celów strategicznych przyczyniaj si cele operacyjne

Cele operacyjne:

1) dla celu nr 1
• restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw towarowych i specjalistycznych;
• podniesienie konkurencyjno軼i produkcji rolnej;
• wspieranie dzia豉 na rzecz rozwoju przetwórstwa spo篡wczego i rynku hurtowego;
• uregulowanie stosunków wodnych dla podniesienia jako軼i pierwotnej produkcji ro郵innej;

2) dla celu nr 2
• podj璚ie dzia豉 na rzecz budowy obwodnic miast: Lubra鎍a, Kowala i Lubienia Kuj.
• modernizacja sieci dróg powiatowych
• opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wokó planowanych zjazdów
z autostrady
• rozwój sieci kanalizacyjnej w miasteczkach i miejscowo軼iach o zwartej zabudowie
• uporz康kowanie gospodarki 軼iekowej obszarów wiejskich o rozproszonej zabudowie
• gazyfikacja i telefonizacja obszarów wiejskich
• stworzenie powiatowego systemu gromadzenia, segregacji i utylizacji odpadów sta造ch
• poprawa stanu czysto軼i wód powierzchniowych
• ograniczenie degradacji gleb wskutek stosowania zabiegów agrotechnicznych
i agrochemicznych

3) dla celu nr 3
• podniesienie poziomu wykszta販enia mieszka鎍ów
• poprawa bazy lokalowej i dydaktycznej szkó prowadzonych przez powiat
• dostosowanie kierunków edukacji do potrzeb rynku pracy
• znaczny przyrost miejsc pracy
• rozwój ma貫j przedsi瑿iorczo軼i
• wzmocnienie sektora instytucji oko這 biznesowych
• poprawa bezpiecze雟twa publicznego i eliminacja wyst瘼owania zjawisk patologii spo貫cznych
• rozwój budownictwa mieszkaniowego

4) dla celu nr 4
• wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych
• rozwój bazy i zagospodarowanie infrastruktur turystyczn terenów turystycznych
i rekreacyjnych
• promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i uzdrowiskowych powiatu
wykorzystanie walorów Parku Krajobrazowego i rezerwatów przyrody do edukacji ekologicznej dzieci i m這dzie篡;

Na tym etapie planowania rozpoczyna si proces szczegó這wego okre郵enia zada niezb璠nych do osi庵ni璚ia za這穎nych celów strategicznych. Do ka盥ego celu operacyjnego s przypisywane zadania realizacyjne. Zadania s okre郵one wg hierarchii wa積o軼i oraz mo磧iwo軼i dokonywania wyboru ich wykonania pod k徠em niezb璠no軼i i zapewnienia osi庵alno軼i wyznaczonych celów. Tak pogrupowane zadania b璠 stanowi podstaw do sporz康zenia harmonogramu dzia豉 i programów.
Jeste鄉y w 5 roku obowi您ywania strategii czyli w 5 roku jej realizacji.

Pe軟 wersj „Strategii Rozwoju Powiatu W這c豉wskiego na lata 2001-2015” znajd Pa雟two na naszej stronie internetowej: http://bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=90


Je郵i zechc si Pa雟two podzieli swoimi uwagami, czekamy na wszystkich zainteresowanych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku, ul. Cyganka 28.

Starostwo Powiatowe
ul. Cyganka 28
87-800 W這c豉wek
tel. (054) 231 56 00, 231 56 01
fax (054) 231 56 80
e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl
http://powiat.wloclawski.pl

pole artyku wersja do druku  

   

Powiat W這c豉wski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Piecz璚ie Powiatu
ζ鎍uch Starosty
ζ鎍uch Przewodnicz帷ego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urz康 Pracy
DPS w Rze瞠wie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Marysinie
SPZPS we W這c豉wku
Zesp馧 Szk馧 w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo- Wychowawcza w Brzeziu
Zesp馧 Szk馧 w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Lubra鎍u
PZD we W這c豉wku
Poradnia PP w Lubra鎍u
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zesp馧 Szk馧 w Kowalu

Org. pozarz康owe

Wykaz organizacji
Roczne programy wsp馧pracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyr騜nienia

Certyfikat Zarz康zania
Targi Turystyki
Galeria Powiat闚
Medal Pami徠kowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy wsp馧pracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Spo貫czno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osi璚iny-Wieniec-W這c豉wek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubie Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski–K徠y –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal G鏎ny-W這c豉wek
Przebudowa mostu na rzece Lubie鎥a w miejscowo軼i Nowa Wie w ci庵u drogi powiatowej nr 2909C W這c豉wek-Kruszyn-Choce
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osi璚iny-Redecz Wielki

Og這szenia

Sprzeda nieruchomo軼i
Otwarty konkurs ofert na realizacje zada publicznych
Prace geodezyjne
Sprzeda maj徠ku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet